O U R  P O L I C I E S

Active quality and environmental efforts

Our organization is characterized by ongoing improvements within quality and environmental aspects. The company is quality certified according to ISO 9001:2015 and environmentally certified according to ISO 14001:2015. Download our certificate here.

Quality Policy

Datek Industrielektronik AB has the ambition to continuously improve our products and corporation to meet existing and future requirements and requests.

We do this by:

 • Developing user-friendly, safe and competitive products that will work in their intended environments and according to customer expectations.
 • Our customers should experience us as service-oriented, knowledgeable and competent in radio control.
 • We should behave in such a way that our actions result in long-term relationships with each specific customer.
 • We will comply with applicable laws and regulations that concern our operations and products.

Environmental policy

Datek Industrielektronik AB shall reduce its negative effect on the environment to the extent it is ecologically called for, technically possible and financially reasonable.

This is achieved by:

 1. Recycling our waste products and preventing pollution to the furthest extent possible.
 2. Increasing our knowledge and commitment to environmental issues concerning us.
 3. Coordinating goods transports in order to minimize the environmental effects.
 4. Selecting environmentally friendly components to the furthest extent possible.
 5. Developing products with a long service life.
 6. Identifying, interpreting and fulfilling environmental legislation and requirements concerning our business and organization.

Our environmental efforts shall constantly be improved by continuously revised environmental goals and action plans.

Occupational Safety and Health Policy

For us, a good workplace environment is one of the prerequisites to be productive and competitive. A good workplace environment also makes it easier for us to recruit qualified employees.

All employees have a responsibility to ensure that we have a good workplace environment. Our work must focus on exceeding the minimum expectations of the laws and regulations in force.


Our ambitions are:

 • Occupational safety and health activities should be included as an integral and natural part of the company’s overall operations.
 • Systematic follow-ups on occupational safety and health shall be done once a year.
 • No one should suffer from illness or injuries caused by their work.
 • Recently hired or relocated employees shall receive necessary introduction and instruction.
 • Occupational safety and health aspects should be considered when purchasing machines and other equipment.
 • Personal protective equipment must be provided and used where required.

Aktivt kvalitets- och miljöarbete

Vår verksamhet präglas av ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet och miljö. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Ladda ner vårt certifikat här.

Kvalitetspolicy

Datek Industrielektronik AB är en ledande aktör inom professionell radio- & fjärrstyrningssystem och närliggande produkter. Vår ambition är att arbeta för att ständigt förbättra produkter och verksamhet relativt rådande, kommande krav och önskemål.

Detta gör vi genom att:

 1. Utveckla användarvänliga,säkra och konkurrenskraftiga produkter som skall fungera i avsedda miljöer samt möta kundens behov och förväntningar.
 2. Våra kunder skall uppleva oss som serviceinriktade, kunniga och kompetenta inom radiostyrning.
 3. Uppträda på sådant sätt att det stärker våra långsiktiga relationer till varje specifik kund.
 4. Vi skall följa tillämpliga lagar och förordningar som berör vår verksamhet och produkter.

Miljöpolicy

Datek Industrielektronik AB är en ledande aktör inom professionell radio- & fjärrstyrningssystem och närliggande produkter. Vi skall skydda miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
 • samordna leveranser för minimal miljöpåverkan.
 • välja miljöanpassade komponenter och material så långt det är möjligt.
 • utveckla produkter med lång livslängd.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Arbetsmiljöpolicy

En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi får det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Samtliga medarbetare har ett ansvar för att vi skall ha en bra arbetsmiljö. Vårt arbete skall vara inriktat på att överträffa minimumkraven från gällande lagar och föreskrifter.

Våra ambitioner är:

 • Arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.
 • Engagemang och delaktighet skall vara en naturlig del av arbetet.
 • Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete skall ske 1 gång per år.
 • Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. arbetet.
 • Kränkande särbehandling skall ej förekomma i vår verksamhet.
 • Nyanställda eller omplacerade skall få erforderlig introduktion och instruktion.
 • Arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning.
 • Personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning
 • Våra produkter skall vara användarvänliga, ergonomiska och säkra – allt för att värna om våra kunders arbetsmiljö.